GAME
客隊
Knights
45
Q1 Q2 Q3 Q4 F
Knights
6 12 8 19 45
Bri
9 4 9 19 41
日期: 31 Oct 21:00     地點: 蕙荃體育館
主隊
Bri
41
Knights Briano

兩分比率

三分比率

罰球比率

Knights Briano
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 45.0

楊子僑
#16
41.0

chiu shuk kit
#15
兩分入球 17.0

楊子僑
#6
11.0

To Wai Nam
#4
三分入球 0.0

嚴超榮
#0
5.0

chiu shuk kit
#3
籃板總數 40.0

陳健偉
#10
20.0

chiu shuk kit
#8
助攻 7.0

張志遠
#3
7.0

To Wai Nam
#3
偷波 5.0

楊子僑
#3
7.0

To Wai Nam
#3
封阻 5.0

張志遠
#2
0.0

chung fung wai
#0
效率 56.0

楊子僑
#22
25.0

chiu shuk kit
#23

留言

支持

你支持邊隊?
Knights Briano
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Abuff
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月二十九日, 2020 下午10:31
 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月七日, 2020 下午8:16
 • OlegBop
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  二月一日, 2020 下午4:47
 • Stevensoose
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月十一日, 2019 下午11:54